ĮMONIŲ STEIGIMAS IR PARDAVIMAS

 • UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS STEIGIMAS / PARDAVIMAS

          Uždaroji akcinė bendrovė

 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB prievoles.
 • UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 EUR.
 • UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.
          Kainos:
 • Įmonės steigimas nuo 299 eur.
 • įmonės pardavimas nuo 199 eur.

Steigiant / perkant UAB, MB,VšĮ, IĮ arba Asociaciją, pirmus tris mėnesius taikysime net 50% nuolaidą buhalterinėms paslaugoms.

 • MAŽOSIOS BENDRIJOS STEIGIMAS / PARDAVIMAS

          Mažoji bendrija

 • Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles.
 • Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas MB steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.
 • Nereikalaujama įnešti minimalų įstatinį kapitalą, tačiau mažosios bendrijos nariai turi įnešti įnašus (jų dydį nustato patys nariai, narių susirinkime). Mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką).
 • Narys gali dirbti mažojoje bendrijoje, tačiau negali sudaryti darbo sutarties. Mažoji bendrija gali sudaryti darbo sutartis tik su darbuotojais, kurie nėra bendrijos nariai.

          Kaina nuo 149 eur.

Steigiant / perkant UAB, MB,VšĮ, IĮ arba Asociaciją, pirmus tris mėnesius taikysime net 50% nuolaidą buhalterinėms paslaugoms.

 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMAS / PARDAVIMAS

          Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Kartais VšĮ naudojama ir komercinei veiklai, nes:

 • Galima pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis.
 • Galima gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.
 • Viešojo intereso įvaizdis naudingas komercinėje veikloje (pvz., ugdymo paslaugos).

VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.

VšĮ pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti ir negali būti skiriamas VšĮ dalininkams, organų nariams, darbuotojų premijoms.

          Kaina nuo 199 eur.
Steigiant / perkant UAB, MB,VšĮ, IĮ arba Asociaciją, pirmus tris mėnesius taikysime net 50% nuolaidą buhalterinėms paslaugoms.
 • INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STEIGIMAS / PARDAVIMAS

Individuali įmonė

 • Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ prievoles savininkas atsako savo turtu. Individualios įmonės steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.
 • IĮ savininkas paprastai yra ir įmonės vadovas. IĮ vadovu gali būti paskirtas ir kitas asmuo, tačiau tik tuo atveju, jei tai nustatyta IĮ nuostatuose. Kai IĮ vadovu savininkas paskiria kitą asmenį, su juo sudaroma darbo ar civilinė sutartis. Jei IĮ vadovu yra pats savininkas, su juo darbo sutartis nesudaroma.

          Kaina nuo 149 eur.

Steigiant / perkant UAB, MB,VšĮ, IĮ arba Asociaciją, pirmus tris mėnesius taikysime net 50% nuolaidą buhalterinėms paslaugoms.

 • ASOCIACIJOS STEIGIMAS

          Kaina nuo 149 eur.

Steigiant / perkant UAB, MB,VšĮ, IĮ arba Asociaciją, pirmus tris mėnesius taikysime net 50% nuolaidą buhalterinėms paslaugoms.